Regulamin Sekcji Wędkarstwa Karpiowego


 Sekcja Wędkarstwa Karpiowego Łask 


przy Wojskowym Kole Wędkarskim Łask-Grabia.

R E G U L A M I N 


1. Sekcja Wędkarstwa Karpiowego, zwana dalej SWK Łask działa zgodnie z przepisami PZW oraz niniejszym regulaminem.

2. Sekcja posiada Zarząd składający się od 3 do 6 członków, powoływanych przez Walne Zebranie Sekcji raz na cztery lata, równolegle z kadencją WKW Łask-Grabia. Osobami funkcyjnymi w SWK są: Przewodniczący, vice Przewodniczący, Sekretarz. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Sekcji w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, oraz podejmuje decyzję o przyjęciu nowych członków, lub w uzasadnionych przypadkach ich usunięciu na wniosek Zarządu SWK.

3.Członkiem SWK Łask może zostać każdy członek WKW Łask-Grabia, który zadeklarował chęć przystąpienia do sekcji oraz zobowiązał się do przestrzegania regulaminu SWK. Ostatecznie o przyjęciu do SWK Łask decyduje Zarząd Sekcji w drodze głosowania większością głosów 2/3 głosów.

4. Cele sekcji:

- propagowanie wędkarstwa sportowego w zgodzie z zasadą C&R ( Catch and Release ) czyli złów i wypuść,

- użytkowanie i ochrona wód będących pod opieką WKW Łask-Grabia,

- działanie na rzecz ochrony przyrody,

- kształtowanie etyki wędkarskiej,

- współpraca z innymi sekcjami, klubami wędkarskimi, kołami PZW, oraz organizacjami o podobnych celach działania ( również poza Sieradzkim Okręgiem PZW ),

- wspieranie oraz inicjowanie przedsięwzięć realnie wpływających na rozwój karpiowego wędkarstwa sportowego,

- organizacja i propagowanie karpiowych zawodów wędkarskich wśród członków WKW Łask-Grabia, w tym również wśród dzieci i młodzieży,

- prowadzenie szkoleń wśród dzieci i młodzieży w zakresie znajomości zasad i przepisów wędkarskich i popularyzacji karpiowego sportu wędkarskiego.

5. Prawa Członka Sekcji:

- wybierać i być wybieranym do Władz Sekcji,

- uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,

- poddawać ocenie działalność i Władze Sekcji,

- wysuwać postulaty i wnioski oraz zwracać się z pytaniami i skargami do Władz Sekcji i Zarządu WKW Łask-Grabia.

- uczestniczyć we wszystkich formach działalności Sekcji.

6. Obowiązki Członka Sekcji.

- wypuszczać z powrotem do wody ( wszystkie złowione ryby cenne ze sportowego i ichtiologicznego punktu widzenia ),

- ze złowionymi rybami zawsze postępować godnie i mądrze, poprzez przetrzymywanie ich zawsze w specjalistycznych wymiarowych siatkach, do niezbędnego minimum ograniczając czas ich przebywania poza środowiskiem wodnym ( używając do tego celu mat w przypadku dużych okazów ryb karpiowatych ), zaś przed ich wypuszczeniem używać środków do odkażania ran,

- brać czynny udział w życiu Sekcji,

- godnie reprezentować swoją etyczną postawą oraz swym zachowaniem SWK Łask,

- przestrzegać regulaminu oraz uchwał Zarządu Sekcji,

- na swoich wyprawach zajmować stanowiska oraz wędkować w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkarzom w uprawianiu ich pasji,

7. Członkostwo w Sekcji ustaje na skutek pisemnej rezygnacji członka lub uchwały Zarządu Sekcji o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku nie przestrzegania regulaminu SWK Łask lub rezygnacji z członkostwa w WKW Łask-Grabia.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy i uchwały Polskiego Związku Wędkarskiego, Prawa Polskiego, jak również uchwały Władz SWK Łask oraz WKW Łask-Grabia.

9. Sekcja Wędkarstwa Karpiowego ogłosi nabór i zapisy w terminie 2 tygodni od przyjęcia uchwały WKW Łask-Grabia o powołaniu SWK.

10. SW przeprowadzi wybory władz Sekcji w terminie 30 dni od wejścia w życie uchwały Zarządu WKW Łask-Grabia, o czym powiadomi pisemnie Zarząd WKW Łask-Grabia.

11. Celem SWK jest w niedalekiej przyszłości powołania Klubu Wędkarstwa Karpiowego Łask ( KWK Łask ).